§ 1 Postanowienia wstępne


Sklep 4like.pl, dostępny pod adresem internetowym https://4like.pl, prowadzony jest przez Robert Bebek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B&Z Robert Bebek , pod numerem NIP 652-165-84-26 oraz numerem REGON 240953470 pod adresem ul. Gwieździsta 8 43-518 Ligota


Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§ 2 Definicje


Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – konsument w rozumieniu dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sprzedawca – B&Z Robert Bebek NIP 652-165-84-26 REGON 240953470 ul. Gwieździsta 8 43-518 Ligota

Sklep – sklep internetowy 4like.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://4like.pl.

Lajki – instagram – like, instagram – obserwujący, instagram – komentarze,  Tik Tok – polubienia, itd.


Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą


Klient może skontaktować się ze sprzedawcą z wykorzystaniem adresu e-mail:


4like.pl@gmail.com


§ 4 Zwroty i reklamacje


Zwrot pieniędzy po prawidłowym wykonaniu usługi nie jest możliwy.


Reklamacja zakupionych Lajków zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości na adres e-mail: 4like.pl@gmail.com zawierającej opis problemu z którego wynika reklamacja.


W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca może uwzględniając uwagi Klienta może dokonać poprawek skutkujących prawidłowym wykonaniem usługi bądź może dokonać zwrotu całości lub części zapłaconej kwoty w zależności od rodzaju nieprawidłowości oraz żądań Klienta.


Zwrot pieniędzy dokonywany jest z wykorzystaniem systemów szybkiej płatności wymienionych w par. 7 Regulaminu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 5 Wymogi techniczne


Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:


1. urządzenie z dostępem do Internetu;

2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;

3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§ 6 Informacje ogólne


Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych oraz adres e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.


Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży powiększoną o koszty prowizji operatora płatności.

Umowa Sprzedaży staje się dla obu stron wiążąca w momencie dokonania płatności przez Kupującego.


§ 7 Płatności


Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem:

platformy płatniczej Przelewy24.pl, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: PayPro SA; ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań; NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068


platformy płatniczej Dotpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay S.A.

platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

platformy płatniczej PayPal, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal Inc.

W ramach płatności wykonanych z wykorzystaniem platform płatniczych obsługują następujące kanały płatności:

płatność kartą Visa,

płatność kartą Visa Electron,

płatność kartą MasterCard,

płatność kartą MasterCard Electronic,

płatność kartą Maestro,

szybkie płatności,

Pay by link,

Blik,

płatność PayPal


Za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni Roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


§ 8 Złożenie oraz realizacja Zamówienia


Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Zamówienie realizowane jest automatycznie po uzyskaniu płatności przez Sprzedawcę (w przypadku płatności kartą – automatycznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności).

Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu ustalonej ilości godzin, wskazanych w poszczególnych usługach, od momentu uzyskaniu płatności bądź pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedawca zastrzega jednak, że możliwe są opóźnienia w realizacji Zamówienia.

Lajki zakupione w Sklepie realizowane są na adresy kont oraz zdjęć wskazane przez Kupującego podczas składania Zamówienia.


§ 9 Zastrzeżenia


Przedmiotem umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest odpłatne dostarczenie Lajków na adres kont oraz zdjęć wskazanych przez Kupującego. Oznacza to w szczególności, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Lajki po zrealizowaniu Zamówienia.


§ 10 Prawo do odstąpienia od umowy


Momentem wykonania usługi jest opłacenie zamówienia, w związku z którym automat dokonuje zlecenia dodania Lajków pod linkiem wskazanym przez kupującego.


Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia. Wszelkie wnioski dotyczącego ewentualnego odstąpienia od umowy rozpatrywane są indywidualnie w związku ze złożoną prośbą o odstąpienie od umowy. Decyzja o przyznaniu prawa do odstąpienia od umowy podejmowana jest po analizie kosztów poniesionych przez Sprzedawcę do momentu złożenia wniosku oraz późniejszych kosztów, których Sprzedawca nie może uniknąć w związku z Zamówieniem w stosunku do którego złożony został wniosek.


§ 11 Reklamacje


W przypadku wystąpienia wady usługi kupujący ma możliwość reklamowania wadliwej usługi na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:


1.  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

2.  przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

3.  żądać wymiany usługi na wolną od wad,

4.  żądać usunięcia wady.


Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji.


§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszczeń


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


§ 13 Dane osobowe


Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 14 Postanowienia końcowe


Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Sprzedawca komunikuje się z Kupującymi w języku polskim lub angielskim, w zależności od wyboru Kupującego.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami prawem właściwym w sprawach związanych z Regulaminem (w tym ze świadczonymi usługami) jest prawo polskie. W przypadku Konsumentów stosuje się prawo polskie, przy czym wybór prawa polskiego dokonywany jest bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa miejsca ich zwykłego pobytu, a także przepisy prawa europejskiego lub innego właściwego Konsumentowi – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych), oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.


Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu prowadziłoby do ograniczenia praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których stosowania w relacji z Konsumentem nie można ograniczyć lub wyłączyć – w stosunku do Kupującego będącego Konsumentem tych postanowień Regulaminu nie stosuje się.


Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Dane kontaktowe

W celu kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych napisz na adres e-mail:


4like.pl@gmail.com