Rodzaje formularzy

Formularze to obiekty umożliwiające wprowadzanie i edytowanie danych oraz ich odpowiednią prezentację. Za pomocą formularzy dane z bazy mogą zostać udostępnione do edycji lub do przeglądania. Jest to jednak możliwe wówczas, gdy formularz jest związany z tabelą lub kwerendą wybierającą. Dane prezentowane przez formularze są udostępniane za pomocą umieszczanych na formularzach formantów, jak pole tekstowe, pole kombi i inne. Prostą obsługę formularza, a więc przeglądanie rekordów, przechodzenie do rekordu o podanym numerze, a także dodawanie nowych rekordów umożliwiają przyciski nawigacyjne, standardowo dostępne w oknie formularza. Dodatkowo na formularzach mogą być umieszczane także formanty takie jak np. przycisk polecenia czy przycisk wyboru opcji. Formanty te mogą wykonywać przypisane im akcje, czyli np. otwierać i zamykać formularze, drukować raporty i wiele innych. Można spotkać formularze kolumnowe lub formularze tabelaryczne. Istnieją także formularze w postaci arkuszy danych. Formularz kolumnowy umożliwia wyświetlanie w danej chwili zawartości pól tylko jednego rekordu, z kolei formularz tabelaryczny i formularz w postaci arkusza danych może równocześnie zaprezentować wszystkie rekordy tabeli (kwerendy), z którą jest związany.