Dane liczbowe

Liczby mogą być wyświetlane w arkuszu w różny sposób. Aby zmienić format komórki, wystarczy ją zaznaczyć i wywołać menu Format\Komórki… (rysunek 13.5.). Z dostępnej listy kategorii możesz wybrać tę właściwą dla danej liczby. Najczęściej używane formaty danych liczbowych przedstawia poniższa lista: Ogólne – komórki nie mają określonego formatu liczbowego, po prostu arkusz wyświetla liczbę w sposób tradycyjny, np. 1985; Liczbowe – komórki z tym formatem zawierają liczby z określoną przez użytkownika liczbą miejsc po przecinku, np. 1985,00 lub z separatorem tysięcy – 1 985,00; Warto wiedzieć W wielu arkuszach do przedstawiania bardzo dużych oraz bardzo małych liczb wykorzystuje się m.in. zapis (notację) naukowy – zamiast liczby 1790000000000 pisze się 1,79E+12 (przy liczbach ujemnych wyświetlany jest znak minus przed liczbą). Walutowe – formaty tego typu używane są dla wartości pieniężnych. Do naszych ustawień narodowych (domyślnie do wyświetlanej liczby) dołączany jest symbol waluty „zł”, np. 1985,00 zł; Warto wiedzieć Rodzaj stosowanych separatorów zależy od ustawień regionalnych systemu operacyjnego. Przecinek jest separatorem części ułamkowej i całkowitej w polskich wersjach systemu Windows. Np. w wersji amerykańskiej zamiast przecinka stosowana jest kropka -1985.00 Czas – format umożliwiający wyświetlanie danych w postaci czasu, zgodnie z określonym typem, np. 19:00. Podane godzina i minuta są również reprezentowane przez określoną liczbę; Procentowe – formaty powodujące podzielenie danych liczbowych przez 100 i wyświetlenie ich ze znakiem %, np. 19,85%.