Przykład zastosowania funkcji warunkowej JEŻELI

Ciekawym przykładem, pokazującym praktyczne wykorzystanie funkcji warunkowej, jest znany każdemu test wyboru jednej z kilku odpowiedzi na zadane pytanie. Program Excel umożliwia szybkie stworzenie arkusza do opracowywania i przeprowadzania testów o różnej tematyce. Może być wykorzystywany do zabawy lub jako narzędzie sprawdzające wiedzę z danej dziedziny. Przykładowy arkusz zawiera sześć zestawów pytań i odpowiedzi oraz tabelkę do porównywania odpowiedzi i obliczenia punktów (rysunek 13.15.). powiedzi wskazane (w małej tabelce po lewej stronie arkusza). W kolumnie Odpowiedzi poprawne znajdują się zaś liczby odpowiadające prawidłowym odpowiedziom. W kolumnie Liczba punktów program dokona porównania odpowiedzi: jeżeli jedne i drugie będą takie same, wstawi 1 punkt, jeśli nie – wpisze wartość 0. Aby ułatwić wybór jednej z kilku wartości (jednej z trzech odpowiedzi), można zastosować pole kombi i* 3. Korzystanie z tego pola polega na kliknięciu na przycisk z czarnym trójkątem i wyborze jednej z pozycji na rozwiniętej liście. Pole kombi można wstawić do arkusza i zdefiniować własnoręcznie jego listę. W tym celu wybierz menu Widok\Paski narządzi i zaznacz Formularze. Następnie zaznacz Pole kombi i nakreśl prostokąt w tym miejscu arkusza, gdzie pole ma się pojawić (rysunek 13.16.).