Funkcje warunkowe (logiczne)

Funkcje logiczne umożliwiają sprawdzanie jednego lub wielu warunków w zależności od wyniku sprawdzenia zwracają jedną z dwóch wartości: wartość logiczną PRAWDA (1) lub wartość logiczną Fałsz (0). Każdą z wartości można opisać dowolnym działaniem, które Excel podejmie, gdy wartość ta wystąpi. Oto przykłady funkcji: JEŻELI – funkcja sprawdzająca określony warunek. Ma ona postać: (Warunek;Wartość_Gdy_Prawda;Wartość_Gdy_Fałsz). Jeżeli warunek jest prawdziwy, to wykonywana jest sekcja Wartosć_Gdy_ Prawda, natomiast gdy jest on fałszywy, to wykonywana jest sekcja Wartość_Gdy_Fałsz. Na przykład, formuła typu: =Jeżeli (Al=5 ;Cl/Al;D1A1) działa w ten sposób, że jeżeli warunek Al=5 jest prawdziwy, to w komórce, w której wpisaliśmy formułę, obliczany będzie iloraz Cl /Al. Natomiast w przypadku, gdy warunek jest fałszywy, czyli Al jest różne od 5, to w komórce tej będzie obliczany iloczyn Dl*Al. Warunek oraz poszczególne sekcje oddzielamy od siebie średnikami. ORAZ () – funkcja jest często łączona z funkcją JEŻELI, gdy konieczne jest podjęcie decyzji uzależnionej od jednoczesnego spełnienia wszystkich warunków. Składnia funkcji jest następująca ORAZ (Warunekl;Waru- nek2;Warunek3; . . . ;Warunek30) .Np. formuła wpisana do komórki B10: =JEŻELI (ORAZ (A1=0; A2=0) ; ”nie”; ”tak”) , działa w ten sposób, że tylko wtedy, gdy komórka A1=0 i A2=0, w komórce B10 pojawi się napis nie, w przeciwnym razie pojawi się napis TAK.