Przenoszenie wykresów

Klikając myszką na wykresie osadzonym w arkuszu roboczym, spowoduje- my jego zaznaczenie. Gdy wykres jest zaznaczony, możemy przeciągnąć go za pomocą myszki w inne miejsce arkusza. Aby przenieść wykres z jednego arkusza do innego, klikamy na nim prawym przyciskiem myszki. Z menu podręcznego wybieramy opcję Wytnij i przechodzimy do arkusza docelowego. Klikamy w nim prawym przyciskiem myszki na komórce, w której będzie umieszczony prawy górny róg wykresu, następnie z menu podręcznego wybieramy Wklej. Aby przenieść wykres z arkusza wykresu do arkusza roboczego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na wykresie i z menu podręcznego wybrać opcję Położenie. Następnie zaznaczamy opcję Jako obiekt w i z rozwijanej listy wybieramy nazwę arkusza w skoroszycie. Zmiana rozmiarów wykresu Zaznaczając osadzony w arkuszu roboczym wykres przez kliknięcie na nim myszką, możemy w sposób typowy dla takich obiektów przeprowadzić jego skalowanie. Do tego celu wykorzystujemy uchwyty ramki. Łapiąc dowolny z nich, rozciągamy myszką wykres do żądanych rozmiarów (wykonanie operacji przy naciśniętym klawiszu <Shift> spowoduje zachowanie proporcji wykresu). Rozmiar wykresu w arkuszu wykresu jest uzależniony od przyjętego rozmiaru strony (opcja menu Plik\Układstrony). Usuwanie wykresu W celu usunięcia wykresu osadzonego w arkuszu roboczym należy go zaznaczyć i użyć klawisza Delete, lub też zastosować polecenie Wytnij z menu podręcznego. Aby usunąć cały arkusz wykresu, klikamy prawym przyciskiem na zakładce tego arkusza u dołu ekranu i z menu podręcznego wybieramy opcję Usuń. Następnie potwierdzamy polecenie usunięcia w wyświetlonym oknie dialogowym.