Modyfikacja wykresów

Po utworzeniu wykresu można go modyfikować stosownie do potrzeb. Praktycznie wszystkie wymagane operacje możemy wykonać klikając na poszczególnych elementach wykresu prawym przyciskiem myszki. Wyświetli się wówczas menu podręczne z odpowiednimi opcjami. Należy zauważyć, że gdy aktywny jest arkusz wykresu, zmianie ulega menu główne arkusza i pasek narzędzi. Wyświetlane są w tym momencie opcje odpowiednie dla wykresu. Pasek narzędzi Wykres Innym sposobem modyfikowania wykresu jest wykorzystanie paska narzędzi Wykres, który można wyświetlić, wybierając opcję menu Widok\Paski narzędzi, i zaznaczyć opcję Wykres. Na pasku (rysunek 13.26.) z rozwijalnej listy o nazwie Obszar wykresu możemy wybrać element, który ma zostać sformatowany. Obok niej znajduje się przycisk Formatuj fil, po naciśnięciu którego zostanie wyświetlone okno ustawień dla aktualnie wybranego obiektu wykresu. Przycisk Typ wykresu li’ umożliwia zmianę typu wykresu. Przycisk Legenda W na przemian włącza i wyłącza jej wyświetlanie. Przycisk Tabela danych ffl na przemian włącza i wyłącza wyświetlanie tabeli danych, która jest dołączona opcjonalnie do wykresu. Z kolei przyciski Według wierszy H i Według kolumn flJJ; określają, czy serie danych mają znaleźć się w kolumnach czy w wierszach (nieaktywne dla niektórych typów wykresów). Ostatnimi przyciskami są Obróć tekst w górę i Obróć tekst w dół 3P , które służą do obracania tekstów o 45° odpowiednio w górę lub w dół.