Wprowadzenie do programu Access

Po uruchomieniu programu Microsoft Access na ekranie otwiera się okno główne aplikacji, w którym z prawej strony pojawia się tzw. okienko zadań. Z poziomu tego okna można m.in. otworzyć zarówno plik nowej bazy danych (grupa Nowy), plik bazy już istniejącej (grupa Otwórz plik) czy utworzyć nową bazę danych na podstawie jednego z szablonów Accessa (grupa Nowy z szablonu). Jeśli po uruchomieniu programu Access wspomniane okienko zadań jest niewidoczne na ekranie, to możesz je włączyć wybierając na pasku menu okna głównego polecenie Widok\Paski narzędzi\Okienko zadań. Tworzenie nowej bazy danych Aby utworzyć plik nowej bazy danych, należy w okienku zadań, w grupie Nowy kliknąć pozycję Pusta baza danych. Następnie w oknie dialogowym Nowy plik bazy danych podajemy nazwę pliku bazy oraz określamy, gdzie ma zostać zapisany. Do pliku bazy danych automatycznie jest dodawane rozszerzenie mdb. Jest to standardowe rozszerzenie plików baz danych tworzonych w systemie Microsoft Access.