Las vegas parano cda

HEL jest warstwą emulującą rzeczywisty sprzęt. Jeśli działająca aplikacja Direct3D nie może znaleźć w systemie kompatybilnego z Direct3D akceleratora graficznego 3D, wykonuje wszystkie operacje na drodze programowej. Sytuacje takie zdarzają się jednak coraz rzadziej dzięki ciągłemu rozwojowi funkcjonalności układów graficznych. HEL obsługuje także uzyskiwanie dźwięku pozycjonowanego, gdy karta dźwiękowa go nie obsługuje. Mimo iż HEL wygląd jak jeden zamknięty blok, jest warstwą emulującą sprzęt dla każdego interfejsu DirectX. Innym, bardzo istotnym blokiem jest HAL czyli abstrakcyjna warstwa sprzętowa. Służy ona do reprezentacji zainstalowanego sprzętu i komunikowaniu go z DirectX. Innymi słowy, HAL jest tym, co „widzi” aplikacja, jest jednak narzędziem programowym. Programy bowiem nigdy nie komunikują się ze sprzętem bezpośrednio. Na HAL można więc spojrzeć jako na rodzaj wirtualnego obrazu obsługiwanego sprzętu. Jednym z najważniejszych elementów HAL jest bit zdolności (ang. capability bit, w skrócie cap bit). Bity takie pełnią rolę przełączników informujących DirectX o tym, co dany sprzęt potrafi, a czego nie. Czy akcelerator 3D wykonuje filtrowanie trójliniowe? Jeśli bit zdolności dla tego filtrowania zostanie włączony, DirectX przyjmie do wiadomości, że tak. DirectX bowiem przyjmuje wszystkie informacje bezkrytycznie, mając pełne zaufanie do uczciwości twórców programów obsługi. W przeszłości jednak nie wszystkie programy obsługi zachowywały się poprawnie wobec DirectX, informując o zdolnościach sprzętu, których ten nie posiadał. Przykładem może tu być chip graficzny RIVA TNT2, którego program obsługi zapewniał DirectX
o zdolności układu do wykonywania filtrowania trójliniowego, podczas gdy proces ten był emulowany poprzez filtrowanie anizotropowe. Ponieważ jednak wpływało to na wydajność w bardzo niewielkim stopniu, rzecz była do wybaczenia. Inne akceleratory również rzekomo zawierały róże funkcje, które w rzeczywistości wykonywane były przez programy obsługi (co znacznie obniżało wydajność) lub uniemożliwiały wykonywanie dwóch operacji jednocześnie.