Otwieranie skoroszytu

Po uruchomieniu programu Excel otwarty zostaje nowy skoroszyt o nazwie domyślnej Zeszytl (rysunek 13.2.). Możemy także otworzyć skoroszyt już istniejący na dysku. W tym celu należy wybrać opcję menu Plik\Otwórz i w oknie dialogowym Otwórz wskazać miejsce lokalizacji oraz nazwę skoroszytu. Domyślnym folderem do odczytu skoroszytów są. Moje Dokumenty. Folder ten możemy zmienić. Robimy to za pomocą menu Narzędzia\Opcje – karta Ogólne i podać w polu Domyślne położenie plików ścieżkę dostępu do innego folderu. Innym sposobem otwarcia skoroszytu jest użycie przycisku Otwórz of na pasku narzędzi Standardowy. Zapisywanie skoroszytu Aby zapisać nowy skoroszyt pod wybraną nazwą na dysku wybieramy opcję Plik\Zapisz. Ponieważ skoroszyt jeszcze nie był zapisany, spowoduje to wyświetlenie okna Zapisz jako. Z listy Zapisz w należy wybrać folder, w którym skoroszyt zostanie zapisany. Także w tym przypadku, wybierając opcję Na- rzędzia\Opcje – karta Ogólne, możemy zmienić domyślny folder do zapisu Moje Dokumenty na inny. Natomiast w polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę, pod jaką skoroszyt ma zostać zapisany i klikamy przycisk Zapisz. Podczas zapisywania pliku skoroszytu automatycznie zostanie dodane do jego nazwy rozszerzenie xls. Program Excel będzie używał domyślnie (przy każdym kolejnym zapisywaniu) podanej nazwy skoroszytu i folderu, w którym się on znajduje. Do zapisywania zmian można używać również klawiszy <Ctrl+S> lub przycisku Zapisz na pasku Standardowy. Chcąc zmienić nazwę i/lub lokalizację skoroszytu, należy wybrać opcję Plik\Zapisz jako.