Tworzenie i usuwanie kluczy w tabelach

Ustawienie klucza podstawowego dla pola tabeli odbywa się przez wybranie jego nazwy w kolumnie Nazwa pola i kliknięciu na pasku narzędzi Projekt tabeli przycisku Klucz podstawowy » . Gdy pole posiada klucz podstawowy, to z jego lewej strony wyświetlany jest znak klucza (zob. rysunek 14.9). Usuwanie kluczy polega na wskazaniu pola klucza i kliknięciu przycisku Klucz podstawowy. W tym przypadku znak klucza zostanie usunięty z pola. Zapisywanie tabeli utworzonej w widoku projektu Utworzoną w widoku projektu tabelę należy zapisać. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk Zapisz ■ na pasku narzędzi. Nazwę, pod którą tabela zostanie zapisana w bazie, podasz w oknie dialogowym Zapisywanie jako. Tabele bazy danych Płytoteka W kolejnych trzech ćwiczeniach tego podrozdziału utworzysz tabele bazy danych Płytoteka. Tabele zostaną wykonane od podstaw w oknie projektu tabeli. Dla wskazanych pól utworzysz również pola kluczy podstawowych określisz, które spośród pól mają być indeksowane. Okna projektu tabel pokazano na rysunku 14.10.