Tworzenie i edytowanie relacji w bazie danych

Aby system zarządzania bazą danych mógł wiązać ze sobą dane pochodzące z różnych tabel, pomiędzy tabelami w bazie muszą istnieć relacje. Jak już wspomniano wcześniej, relacja to powiązanie pary tabel bazy danych za pomocą pola klucza podstawowego jednej tabeli i odpowiadaj ącego mu pola klucza obcego drugiej tabeli. Czas, abyśmy utworzyli takie powiązania w naszej bazie Płytoteka. Jak pamiętasz, w rozważaniach na temat tej bazy w podrozdziale 14.2. określiliśmy, że w bazie będą dwie relacje. Pierwsza z nich będzie wiązała pole klucza podstawowego IDwykonawcy w tabeli Wykonawcy z kluczem obcym IDwykonawcy w tabeli Płyty. Z kolei druga relacja powiąże klucz podstawowy IDpłyty z tabeli Płyty z kluczem obcym IDpłyty w tabeli Utwory. W programie Access relacje można tworzyć z poziomu okna Relacje. Dostęp do niego uzyskasz m.in. poprzez menu Narzędzia\Relacje. Przy pierwszym otwarciu tego okna, w oknie dialogowym Pokazywanie tabeli należy wskazać tabele bazy biorące udział w tworzeniu relacji (rysunek 14.11., okno z lewej strony). Listy pól tych tabel zostaną dodane do okna relacji.