Osadzanie obiektów

Osadzanie obiektów polega na umieszczaniu obiektu w dokumencie docelowym wraz z zapamiętaniem nazwy aplikacji serwera, z której obiekt ten pochodzi. Dwukrotne kliknięcie myszką w obrębie osadzonego obiektu w dokumencie docelowym spowoduje uruchomienie aplikacji serwera. Na przykład gdy w dokumencie programu WordPad został umieszczony rysunek programu Paint, dwukrotne kliknięcie na rysunku w dokumencie spowoduje automatyczne uruchomienie programu Paint i umożliwi wykonanie zmian na rysunku, np. dodanie opisu.Łączenie obiektów Operacja łączenia obiektów polega na tym, że w dokumencie docelowym jest umieszczona np. tabela arkusza oraz informacja o aplikacji serwera (arkuszu kalkulacyjnym), a także o dokumencie źródłowym wraz ze ścieżką dostępu do niego (np. Moje dokumenty\cennik.xls). Dzięki temu każda zmiana dokonana na obiekcie w pliku źródłowym automatycznie będzie uwzględniana w dokumencie docelowym, w którym znajduje się dołączony obiekt. Na przykład w edytorze Word możesz osadzić fragment arkusza Excela z obliczeniami, po jego wcześniejszym skopiowaniu, za pomocą opcji Edycja\Wkłej specjalnie…, po czym zaznaczyć opcję Wklej łącze. Każda zmiana danych w arkuszu (nawet w przypadku zamkniętej aplikacji Word) będzie widoczna w dokumencie edytora tekstu na bieżąco lub po jego otwarciu.