Udoskonalanie formularzy, czyli jak utworzyć przycisk akcji

Formant typu przycisk polecenia umieszczany na formularzu może wykonać przypisaną do niego akcję. Np. w bazie Płytoteka takim formantem może być przycisk Kolekcja płyt, za pomocą którego z poziomu formularza Wykonawcy moglibyśmy otworzyć formularz złożony Płyty. Najszybciej w najprostszy sposób przycisk taki można utworzyć za pomocą kreatora przycisków poleceń. Np. aby utworzyć na formularzu wspomniany już przycisk z akcją otwarcia wskazanego formularza, należy otworzyć formularz w widoku projektu. Następnie wystarczy kliknąć ikonę przycisku na pasku przybornika i utworzyć obrys przycisku na formularzu, np. tak, jak to pokazuje rysunek 14.32. Podobnie jak w przypadku tworzenia podformularza, jeśli w przyborniku włączone jest narzędzie kreatorów formantów , po wykonaniu obrysu przycisku na formularzu uruchomiony zostaje kreator – tym razem jest to kreator przycisków poleceń. W pierwszej kolejności, w oknie kreatora należy określić akcją, którą ma wykonać przycisk. W rozpatrywanym przypadku będzie to akcja Otwórz formularz. Następnie należy określić, który z formularzy w bazie ma zostać otwarty. W naszym przykładzie będzie to formularz złożony Płyty (rysunek 14.33.). Jeśli przycisk ma ponadto znaleźć określone dane do wyświetlenia, np. przycisk na formularzu Wykonawcy, otwierając formularz złożony Płyty może od razu wyświetlić dane płyty wykonawcy, aktualnie wybranego na formularzu Wykonawcy. Należy także określić, które z pól formularzy mają być brane pod uwagę przy wykonywaniu akcji (rysunek 14.34.).