Nagłówki w tekście dokumentu

Za definiowanie nagłówków w tekście dokumentu HTML (nie myl ich z sekcją nagłówka strony) odpowiada znacznik nagłówka <h>. Zadaniem nagłówków jest wyróżnienie tekstu – przy ich użyciu możesz tworzyć w swoim dokumencie np. tytuły punktów i podpunktów. Rozróżnia się sześć nagłówków, numerowanych od największych do najmniejszych: <hl>Nagłówek pierwszego poziomu </hl> <h2>Nagłówek drugiego poziomu </h2> <h6>Nagłówek szóstego poziomu </h6> Na przykład, aby umieścić na stronie nagłówek drugiego poziomu wyświetlający tekst Nasz dom, wystarczy wpisać kod: <h2>Nasz dom</h2> Ponieważ treść nagłówka formatowanego przez znacznik <h> ma być widoczna w oknie przeglądarki, jak łatwo się domyślić, kod ten zostanie umieszczony wewnątrz sekcji body dokumentu. Zawartość nagłówków można wyrównywać względem krawędzi okna przeglądarki lub względem jego środka. Podobnie jak w przypadku znacznika akapitu, atrybutem umożliwiającym wyrównywanie zawartości nagłówka jest atrybut align. Może on przyjąć wartość lef t, center, right, W dokumencie z ćwiczenia 18.5. utwórz przed każdym akapitem nagłówek trzeciego poziomu, tak jak to pokazuje rysunek 18.7,.