Znaczniki HTML

Wszystkie znaczniki HTML umieszcza się w nawiasach kątowych: < i > np. <html>, <body>. Zdecydowana większość znaczników występuje parami. Pierwszy jest tzw. znacznikiem otwierającym, drugi – znacznikiem zamykającym. Dany znacznik otwierający, a także odpowiadający mu znacznik zamykający mają tę samą nazwę, dlatego aby je odróżnić, nazwę znacznika zamykającego zawsze poprzedza się symbolem ukośnika /. Np. znacznik otwierający dokument HTML ma postać <html>, odpowiadający mu znacznik końca dokumentu postać </html>. Tworząc kod HTML w swoich dokumentach możesz zapisywać znaczniki dużymi lub małymi literami – nie ma to wpływu na jego działanie. Przeglądarka internetowa w każdym przypadku zinterpretuje znacznik w ten sam sposób.
Warto wiedzieć Istnieją także znaczniki, które nie wymagają stosowania odpowiadających im znaczników zamykających, np. <br> będący znacznikiem złamania linii (końca wiersza) czy <hr> będący znacznikiem linii poziomej (tzw. linii rozdzielającej). Struktura strony WWW Język HTML zawiera wiele różnorakich znaczników umożliwiających definiowanie wyglądu i układu strony WWW. Niektóre spośród nich są wymagane na każdej stronie WWW, inne mogą być stosowane opcjonalnie. Jednak istnieją znaczniki, które występują w strukturze większości stron. Są to znaczniki: <html>, <head> oraz <body> i odpowiadające im odpowiednio znaczniki zamykające: </html>, </head> </body>. Wyznaczają one trzy podstawowe sekcje strony WWW: sekcję deklaracji strony wyodrębnianą przez znacznik <html>. Standardowo <html> jest pierwszym znacznikiem, który zostaje umieszczony w dokumencie. Przed nim mogą (ale nie muszą) zostać użyte np. znaczniki wyznaczające odpowiednio początek < ! — i koniec komentarza .